Loc Dong
لوک دانگ

"لوک دانگ" استاد عطاری در شرکت "IFF" در "نیویورک" است. او در سایه‌ی جنگ "ویتنام" در دهکده‌ای نزدیک "سایگون" با پدر بزرگش زندگی می کرده است. از دوران کودکی با کشت گیاهان و جمع آوری آنها آشنا شده بود تا به پدربزرگش که حکیم دهکده بود ، کمک کند.

0

تعداد عطرهای طراحی شده

بیوگرافیفهرست محصولات