طبیعی و ترکیبی، پرطرفدار و خاص

NATURAL AND SYNTHETIC, POPULAR AND WEIRD

در این گروه نت‌هایی جای دارند که به آن‌ها نت‌های توصیفی می‌گویند نظیر نت‌های پودری، زمینی و برخی رایحه‌های غیرعادی که در ترکیبات معطر می‌توان یافت.

 

خرید عطر با رایحه دلخواه