هانیباش یا سایکلوپیا Honeybush or Cyclopia

هانیباش یا سایکلوپیا

Honeybush or Cyclopia

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید: