گل کاکتوس شب شکوف Night Blooming Cereus

گل کاکتوس شب شکوف

Night Blooming Cereus

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید: