پیچ امین الدوله شیپوری Honeysuckle

پیچ امین الدوله شیپوری

Honeysuckle

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید: